top of page

בצד אחד מוצגת מפה של ירושלים ששיק הכין במאה ה-19 ועליה מולבשים נקודות ציון שקשורים לחיים של שיק. ניתן לראות כמה ירושלים הייתה קטנה ב- 1894. 

בצד השני ישנם פרטים ביוגרפיים על חייו של שיק ומשפחתו בירושלים.

שיקימאניה של מפה

₪25מחיר
    bottom of page